Terms Of Use Thai

ข้อกำหนดการให้บริการ

Click here to view JANLA Terms of Service in English

โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) โดยละเอียด เมื่อมีการคลิกหรือแตะ “โอเค” หรือ “ยอมรับ” (หรือคำที่คล้ายกัน) ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ บริษัทขอแนะนำให้คุณพิมพ์ข้อตกลงนี้ 1 ชุดและเก็บเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Janssen Asia Pacific ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Johnson & Johnson International (Singapore) Pte. Ltd. (“บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) เกี่ยวกับการที่คุณใช้ไซต์ Janssen Neuroscience Learning Alliance (“JANLA”) ซึ่งอยู่ที่ [www.JANLA.net] (“ไซต์”) หรือแอปพลิเคชันซอฟด์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าถึงข้อตกลงนี้ (“แอป”) (รวมเรียกว่า “บริการ”)

หากคุณไม่สมัครใจที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ เราขอให้คุณปฏิเสธการเข้าถึงหรือปฏิเสธการใช้บริการ หรือประกาศหรือส่งเนื้อหาใด ๆ บนบริการ หรือสั่งซื้อรายการใด ๆ จากบริการ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของเรา

ไซต์นี้มีไว้สำหรับและมุ่งเน้นไปที่บุคลากรทางการแพทย์ที่อาศัยอยู่ในเอเชียแปซิฟิก (กล่าวคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม) คุณยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะที่จะเข้าร่วมในข้อตกลงนี้ หากคุณกำลังใช้บริการในนามของ หรือเพื่อประโยชน์ขององค์กรใด ๆ ที่คุณเกี่ยวข้อง แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ในนามของตัวคุณเองและองค์กรดังกล่าว และคุณยืนยันว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกมัดองค์กรดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ การอ้างอิงถึง “คุณ” และ “ของคุณ” ในข้อตกลงนี้จะหมายถึงทั้งคุณและองค์กรดังกล่าว

1. สิทธิของเราที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือบริการที่นำเสนอโดยไซต์นี้ หรือเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย) โดยแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีการตามสมควร (เช่น หน้าต่างป๊อปอัพ) และโดยการจัดให้มีข้อตกลงฉบับแก้ไขพร้อมใช้งานผ่านบริการและโดยการที่คุณยอมรับข้อตกลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใด ๆ จะไม่บังคับใช้กับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับเราที่เกิดขึ้นมาก่อนวันที่เราประกาศข้อตกลงฉบับแก้ไขซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ด้วยหรือมิฉะนั้นก็แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่คุณคลิกหรือแตะ “โอเค” หรือ “ยอมรับ” (หรือคำที่คล้ายกัน) ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งคำอธิบาย “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” ด้านบนระบุว่าข้อตกลงนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อใด

ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย เราอาจแก้ไขหรือหยุดบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ตามและโดยไม่ต้องรับผิด (เช่น เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องความปลอดภัยของบริการ หรือเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงทางเทคนิคตามสมควร เพื่อแก้ไขบริการและฟังก์ชันที่ให้ไว้โดยไซต์) เรียกเก็บ แก้ไข หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่กำหนดเพื่อใช้บริการในกรณีที่จำเป็นตามสมควร หรือเสนอโอกาสให้กับผู้ใช้บางรายหรือทั้งหมด ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะพยายามแจ้งด้วยวิธีการตามสมควรให้คุณทราบถึง (i) การแก้ไขใด ๆ ที่จะมีผลไม่พึงประสงค์ที่สำคัญต่อการใช้บริการของคุณโดยรวม และ (ii) การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ ของค่าธรรมเนียมที่เราเรียกเก็บในการใช้บริการ

2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อมูล

ข้อมูล ซึ่งรวมถึงคำแนะนำและข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มีไว้สำหรับเป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ หรือเพื่อใช้สำหรับการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์สำหรับปัญหารายบุคคลใด ๆ การที่คุณใช้บริการอยู่ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบและคำเตือนเพิ่มเติมที่อาจปรากฏโดยตลอดบนบริการ

เราไม่รับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการที่คุณกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด ๆ โดยอิงจากข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ในขณะที่เราพยายามรักษาข้อมูลที่บริการได้ให้ไว้ เพื่อให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉลาก การโฆษณา กิจการทางเภสัชกรรม เป็นต้น) ในเอเชียแปซิฟิก เราไม่ให้การรับรองใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมกับเวลาของข้อมูลที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ

3. ข้อมูลที่ส่งผ่านบริการ

การที่คุณส่งข้อมูลผ่านบริการอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

4. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจ

บริการอาจมีความไม่เหมาะสมหรืออาจจะใช้ในบางประเทศเท่านั้น การใช้บริการใด ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว เราอาจจำกัดการให้บริการเมื่อใดก็ตามไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แก่บุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใด ๆ ที่เราเลือกตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผล (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องความปลอดภัยของบริการ หรือเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคตามสมควร)

5. การใช้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและหลักปฏิบัติ

คุณจะต้องไม่:

ประกาศ ส่งผ่าน หรือโดยประการอื่นใดจัดให้มีพร้อมใช้งานผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีหรืออาจมีลักษณะ: (ก) ข่มขู่ คุกคาม ทำให้เสื่อมเสีย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ทำให้กลัว หรือมิฉะนั้นก็ไม่เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น (ข) หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือฉ้อโกง (ค) ลามก อนาจาร เป็นสื่อลามก หรือมิฉะนั้นก็น่ารังเกียจ หรือ (ง) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือกรรมสิทธิ์อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อนโดยชัดแจ้ง

ประกาศ ส่งผ่าน หรือโดยประการอื่นใดจัดให้มีพร้อมใช้งานผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งไวรัส (virus) หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ม้าโทรจัน (Trojan horse) ไข่อีสเตอร์ (Easter egg) ระเบิดเวลา (time bomb) สปายแวร์ (spyware) หรือรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นอันตราย หรือรุกราน

 

หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าควบคุมการทำงานของหรือเพื่อเฝ้าสังเกตการใช้ของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ (แต่ละตัวคือ “ไวรัส” ชนิดหนึ่ง)

ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ของคุณหรือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในทางใดก็ตาม

ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เป็นการทุจริตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่น

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการในทางใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering)

แทรกแซงการทำงานของบริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่ใช้เพื่อจัดให้มีบริการพร้อมใช้งาน ซึ่งรวมถึงโดยการเจาะเข้าอย่างผิดกฎหมาย (hacking) หรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการเสื่อมเสีย (defacing) หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือนโยบายใด ๆ ของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว

จำกัดหรือยับยั้งบุคคลอื่นใดไม่ให้ใช้บริการ

ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง แปล สร้างผลงานดัดแปลง ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืม แบ่งช่วงเวลา แจกจ่าย หรือแสวงหาประโยชน์โดยประการอื่นใดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ (หรือการใช้งานใด ๆ ของ) บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อนโดยชัดแจ้ง ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้

ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือแยกส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ยกเว้นในกรณีที่ข้อจำกัดดังกล่าวถูกห้ามอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายที่บังคับใช้

ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากบริการ

รวมส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อนโดยชัดแจ้ง

ดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาของบริการอย่างเป็นระบบ

ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ แอปพลิเคชันการค้นหา/ค้นคืนไซต์ หรืออุปกรณ์แบบใช้มือหรือแบบอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อค้นคืน จัดทำดัชนี “กวาด” “ทำเหมืองข้อมูล” หรือรวบรวมเนื้อหาของบริการ หรือทำซ้ำ หรือหลบหลีกโครงสร้างในการหาเส้นทางหรือการนำเสนอของบริการโดยประการอื่นใด ซึ่งไม่ได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อนโดยชัดแจ้ง แม้ว่าจะกล่าวไว้ข้างต้นและขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามคำแนะนำใด ๆ ที่ประกาศไว้ในไฟล์ robots.txt ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรีแรกสุดของบริการแล้ว เราอนุญาตให้ผู้ควบคุมเครื่องมือค้นหาสาธารณะสามารถใช้สไปเดอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากบริการเพื่อวัตถุประสงค์เดียวใน (และในขอบเขตเท่าที่จำเป็นสำหรับ) การสร้างดัชนีที่เปิดเผยต่อสาธารณะและที่ค้นหาได้ของเนื้อหาดังกล่าว แต่ไม่ใช่แคชหรือหน่วยเก็บถาวรของเนื้อหาดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวไม่ว่าโดยทั่วไปหรือในกรณีจำเพาะเมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา การบำรุงรักษา และการจ่ายค่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมด โทรคมนาคม และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับคุณในการใช้บริการ

6. การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่สื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของบริการอาจเป็นการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคุณสื่อสารกับเราผ่านบริการหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น อีเมล คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยอมรับว่าเราอาจสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการป้องกันสแปมในท้องถิ่น และการสื่อสารดังกล่าว ตลอดจนหนังสือบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูล ข้อตกลง และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เราจัดให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเทียบเท่ากับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องมีอำนาจและผลเหมือนกันราวกับว่าเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยฝ่ายที่ส่งการสื่อสาร

7. การลงทะเบียน

คุณต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะลงทะเบียนและใช้บริการได้ ดังนั้นคุณต้องเลือก “ฉันเป็นบุคลากรทางการแพทย์” และคุณต้องป้อนข้อมูลที่ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลของคุณในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการลงทะเบียน เราอาจปฏิเสธ หรือกำหนดให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ผ่านกระบวนการลงทะเบียน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณใช้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวของคุณและในการจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ/หรือ วิธีการอื่น ๆ ของคุณในการเข้าถึงบริการ เราไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถรักษาไว้เป็นความลับ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อคุณทราบว่ามีการใช้ข้อมูลประจำตัวหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราขอแนะนำว่าในขอบเขตที่คุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ รหัสผ่านของคุณจะปกป้องอุปกรณ์ดังกล่าว

คุณยอมรับว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราจะเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และคุณจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีใด ๆ เมื่อใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ การทุจริตหรือการใช้ในทางที่ผิดใด ๆ หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ ที่คุณหรือใครก็ตามที่ใช้บัญชีของคุณอาจกระทำต่อเรา

8. โพรไฟล์และพื้นที่แสดงความคิดเห็น

คุณอาจได้รับอนุญาตให้จัดให้มีข้อมูลหรือเนื้อหาบางอย่าง (แต่ละรายการคือ “สิ่งที่ส่งมอบ”) ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึงในหน้าโพรไฟล์หรือคุณลักษณะเชิงโต้ตอบ เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ส่งมอบใด ๆ การที่บุคคลที่สามใด ๆ ใช้งานหรือใช้สิ่งที่ส่งมอบในทางที่ผิด หรือต่อการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น ๆ ในที่สุดแล้วผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง หากคุณเลือกที่จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของคุณเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางบริการ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

คุณรับทราบว่าพื้นที่แสดงความคิดเห็นใด ๆ มีความคิดเห็นและมุมมองของผู้ใช้รายอื่น ๆ คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของสิ่งที่ส่งมอบใด ๆ บนไซต์ คุณเข้าใจและยอมรับว่าสิ่งที่ส่งมอบทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกาศสิ่งที่ส่งมอบแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งที่ส่งมอบใด ๆ ซึ่งรวมถึงความไว้ใจในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของสิ่งที่ส่งมอบดังกล่าว

9. สิทธิของเราที่จะใช้สิ่งที่ส่งมอบ

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถ่ายโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณส่งมอบและ "ข้อเสนอแนะ" ซึ่งเป็นความคิด ข้อเสนอ หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ของคุณ สำหรับสิ่งที่ส่งมอบ/ข้อเสนอแนะแต่ละรายการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณซึ่งจำเป็นที่คุณจะต้องอนุญาตให้เราใช้สิทธิได้ทั่วโลก ไม่มีค่าสิทธิ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ไม่ผูกขาด เป็นการถาวร ไม่สามารถเพิกถอน ถ่ายโอนได้ และอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้อย่างสมบูรณ์ (ผ่านหลายระดับ) โดยปราศจากค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ในการทำซ้ำ แจกจ่าย ดำเนินการ และจัดแสดง (ต่อสาธารณะหรืออย่างอื่น) สร้างผลงานดัดแปลง ดัดแปลง แก้ไข จัดเก็บ และมิฉะนั้นก็ใช้ วิเคราะห์ และแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ส่งมอบ/ผลสะท้อนกลับดังกล่าว และเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งมอบ/ข้อเสนอแนะของคุณ ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่รู้จักกันในขณะนี้หรือถูกพัฒนาขึ้นภายหลังจากนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เช่น คำรับรองและการโฆษณา)

เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เรามีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคใด ๆ ที่มีอยู่หรือได้มาจากสิ่งที่ส่งมอบ/ผลสะท้อนกลับ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการพัฒนา การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นโปรดอย่ายื่นหรือส่งความคิด ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณประสงค์ที่จะเก็บเป็นความลับหรือที่คุณคาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนมาให้เรา คุณจะไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อเราในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้หรือไม่ใช้สิ่งที่ส่งมอบ/ข้อเสนอแนะใด ๆ เมื่อคุณยื่นสิ่งที่ส่งมอบ/ผลสะท้อนกลับแล้ว คุณเข้าใจดีว่าเราจะมีสิทธิ แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่จะใช้ การแสดง และเผยแพร่ชื่อ รูปถ่าย ความชอบ เสียง ผลงาน ข้อมูลชีวประวัติ และ/หรือ คำแถลงของคุณ ไปทั่วโลก ตลอดกาล บนบริการและบนไซต์ของบริษัทในเครือหรือรับช่วงสิทธิ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือของเรา หากเราใช้ประโยชน์จากสิทธิใด ๆ เหล่านี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทน การชำระเงิน การแจ้ง หรือเครดิตอื่นใด และคุณจะไม่มีการอนุมัติใด ๆ เกี่ยวกับว่าเราใช้สิทธิเหล่านี้อย่างไร

คุณยังยอมรับด้วยว่าเมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ ข้อเสนอแนะจะไม่เป็นความลับและการที่คุณจัดหาให้นั้นเป็นการให้เปล่า ไม่ต้องร้องขอ และไม่มีข้อจำกัด และไม่ได้กำหนดให้เราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะดังกล่าว

คุณยืนยันว่า (ก) คุณมีสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้รับในหัวข้อนี้ (ข) สิ่งที่ส่งมอบของคุณนั้นสมบูรณ์และถูกต้อง และ (ค) สิ่งที่ส่งมอบของคุณและการที่คุณจัดหาให้เรานั้นไม่เป็นการฉ้อโกงหรือมิฉะนั้นก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ คุณสละโดยไม่สามารถเพิกถอนได้อีกต่อไปแล้วซึ่ง (และยินยอมให้เราดำเนินการหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณส่งมอบและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ) "สิทธิทางศีลธรรม" ใด ๆ หรือสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุความเป็นเจ้าของ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณส่งมอบ ซึ่งคุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ

เราอาจกำหนดจำนวนสูงสุดของการจัดเก็บสิ่งที่ส่งมอบไว้บนบริการ เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรืออันตรายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการลบหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อความใด ๆ การสื่อสาร หรือสิ่งที่ส่งมอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคงไว้ซึ่งจำนวนสูงสุดของการจัดเก็บ

10. การเฝ้าสังเกตการใช้บริการ

เราอาจ (แต่ไม่เป็นหน้าที่) เฝ้าสังเกต ประเมิน เปลี่ยนแปลง หรือลบสิ่งที่ส่งมอบออกก่อนหรือหลังจากที่สิ่งที่ส่งมอบปรากฏบนบริการ หรือวิเคราะห์การที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการ พฤติการณ์แวดล้อมการส่งผ่านสิ่งที่ส่งมอบ และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่จัดให้มีสิ่งที่ส่งมอบพร้อมใช้งาน ซึ่งในแต่ละกรณีเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำร้องขอจากศาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือมิฉะนั้นก็เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

11. สิทธิของคุณที่จะใช้บริการ

คุณรับทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการ ซึ่งรวมถึงไซต์และแอป เป็นของเราหรือผู้อนุญาตให้เราใช้สิทธิ คุณไม่มีสิทธิในหรือต่อบริการนอกเหนือจากสิทธิที่จะเข้าถึงบริการตามข้อตกลงนี้ โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามของคุณและในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้เท่านั้น: (ก) คุณอาจดูสำเนาหนึ่งของไซต์บนอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งก็ได้เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (ข) เราอนุญาตให้คุณติดตั้งและใช้แอปบนอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมเฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยอยู่บนพื้นฐานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด สามารถเพิกถอน ไม่สามารถถ่ายโอน และไม่สามารถอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิได้ แอปนี้ได้รับอนุญาต (ไม่ใช่การขาย) ให้คุณใช้ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ คุณต้องหยุดใช้บริการทันทีและลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยและปกป้องอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

12. กรรมสิทธิ์ของบริษัท

เราและผู้จัดหาของเราเป็นเจ้าของบริการที่ได้รับการคุ้มครองตามกรรมสิทธิ์และกฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงชื่อตราสินค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการและโลโก้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเรา ส่วนชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) บนบริการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายของเราในการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่ของเราหรือในลักษณะใด ๆ ที่น่าจะทำให้เกิดความสับสน และไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่บนบริการที่ควรถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิใด ๆ ในการใช้เครื่องหมายใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อนโดยชัดแจ้ง

13. เนื้อหาของบุคคลที่สาม; ลิงก์

บริการอาจอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ส่งมอบ (รวมเรียกว่า “เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) และรวมถึงการเข้าถึงใด ๆ ผ่านลิงก์ เราไม่ได้ควบคุมหรือรับรอง และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สาม เราไม่มีข้อผูกพันที่จะเฝ้าสังเกตเนื้อหาของบุคคลที่สามและเราอาจบล็อกหรือปิดทางเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามเมื่อใดก็ตาม การที่คุณเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นความเสี่ยงของคุณเองและอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติมใด ๆ ที่บังคับใช้กับเนื้อหาดังกล่าว

 

14. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจควบคุมคุณลักษณะหรือเนื้อหาบางอย่างของบริการ เช่น ข้อเสนอ การจับรางวัล การแข่งขัน การประกวด และการชิงโชค เมื่อคุณใช้ส่วนหนึ่งของบริการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม (i) เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้กับคุณ และ (ii) คุณจะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับ เมื่อมีการเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม เช่น การจับรางวัล การแข่งขัน การประกวด หรือการชิงโชคที่มีกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการ คุณยอมรับว่าคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นนอกเหนือจากข้อตกลงนี้

15. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดและในกรณีที่ไม่มีการจงใจประพฤติมิชอบหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา บริการที่ได้ให้นี้จะเป็นแบบ "ตามสภาพ" "ตามสถานที่ปัจจุบัน" และ "ที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย

เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงการรับประกันในเชิงการค้าได้ ความเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง การไม่ละเมิดสิทธิ และกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่ไม่มีการจงใจประพฤติมิชอบหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด และภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 13 เนื้อหาของบุคคลที่สามจะถูกจัดให้คุณมีพร้อมใช้งานแบบ "ตามสภาพ" "ตามสถานที่ปัจจุบัน" และ "ที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทุกชนิด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในกรณีที่ไม่มีการจงใจประพฤติมิชอบหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา

โดยไม่เป็นการจำกัดเฉพาะหลักการทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่ไม่มีการจงใจประพฤติมิชอบหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปลอดภัย ว่าชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือมาตรการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เกี่ยวกับบริการจะป้องกันการเข้าถึงบัญชีบริการของคุณหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือว่าบัญชีบริการของคุณหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกเข้าถึงหรือใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดทุกชนิดในข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงในหัวข้อนี้และที่อื่นใดในข้อตกลงนี้) ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัท และผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้จัดหาและผู้ให้บริการ และผู้รับช่วงสิทธิและผู้ได้รับมอบหมายโดยลำดับ (รวมเรียกว่า “ฝ่ายบริษัท”)

ในขณะที่เราดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควรเพื่อพยายามที่จะคงไว้ซึ่งความเหมาะสมกับเวลา ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของบริการ เราไม่สามารถรับประกันว่าบริการเหล่านี้จะหรือยังคงเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือปลอดภัย หรือรับประกันว่าการเข้าถึงบริการเหล่านี้จะไม่ถูกขัดจังหวะ บริการอาจมีความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด และเนื้อหาที่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้ นอกจากนี้บุคคลที่สามอาจทำการเปลี่ยนแปลงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบโดยไปที่หน้าติดต่อเรา (ดูหัวข้อ 21 ด้านล่าง) และแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและตำแหน่งที่ตั้งบนบริการ

16. การจำกัดจำนวนความรับผิด

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัด ยกเว้น หรือแก้ไข หรืออ้างว่าจะจำกัด ยกเว้น หรือแก้ไขสิทธิของผู้บริโภคที่บังคับตามกฎหมายใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ในส่วนที่เกี่ยวกับเงื่อนไข การรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่ไม่มีการจงใจประพฤติมิชอบหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา ความรับผิดของเราจะจำกัด (ตามทางเลือกของเรา) อยู่ที่การจัดหาให้อีกครั้ง หรือการคืนเงินค่าเสียหายของส่วนที่เกี่ยวข้องของบริการตราบเท่าที่เรามีเหตุผลที่สำคัญที่จะทำเช่นนั้น

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่ไม่มีการจงใจประพฤติมิชอบหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา: (ก) เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ ที่เป็นผลสืบเนื่อง เป็นกรณีพิเศษ เชิงลงโทษ หรือที่เป็นการลงโทษใด ๆ ทุกชนิด หรือการสูญเสียที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควรสำหรับคุณหรือเราในขณะที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ ซึ่งในแต่ละกรณีได้เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงนี้ และภายใต้สัญญา การละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือทฤษฎีอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “การสูญเสียทางอ้อม”) การสูญเสียหรือความเสียหายสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้หากเห็นได้ชัดว่าจะเกิดขึ้น หรือหากในขณะที่ทำสัญญานั้น ทั้งคุณและเราทราบว่าอาจเกิดขึ้น

โดยไม่เป็นการจำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่ไม่มีการจงใจประพฤติมิชอบหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียทางอ้อมใด ๆ ทุกชนิดที่เกิดจากการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้บริการ หรือจากผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงจากไวรัสใด ๆ ที่อาจถูกส่งผ่านโดยเกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว

ฝ่ายบริษัทไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อคุณในทางใดก็ตาม ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือความประมาทเลินเล่อของพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงของเรา ความรับผิดต่อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือพฤติกรรมโดยจงใจ หรือความรับผิดต่อการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล

หากเรามีเหตุผลที่สำคัญ ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของเราสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย และมูลฟ้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด (ซึ่งรวมถึงการประมาทเลินเล่อ) หรืออย่างอื่น จะไม่เกินกว่าจำนวนที่มากกว่าของ (ก) จำนวนเงินทั้งหมด (หากมี) ที่คุณจ่ายให้เราเพื่อใช้บริการ และ (ข) สิบดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD 10)

การจำกัดจำนวนความรับผิดทั้งหมดทุกชนิดในข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงในหัวข้อนี้และที่อื่นใดในข้อตกลงนี้) ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งบริษัทและฝ่ายบริษัท

17. ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม

หากเราถูกฟ้องร้องโดยบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการที่คุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือการที่คุณละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามแล้ว ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความรับผิด ความเสียหาย คำพิพากษา คำตัดสินชี้ขาด การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายบริษัท

18. การยุติการใช้บริการ

คุณอาจหยุดใช้บริการและด้วยเหตุนี้จึงยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ตาม เราอาจยุติหรือระงับการที่คุณใช้บริการหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหรือการใช้ในทางที่ผิดใด ๆ หรือหากคุณหรือใครก็ตามที่ใช้บัญชีของคุณทำการแถลงข้อความเป็นเท็จกับเรา ในกรณีที่สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์ เราจะมีการแจ้งให้คุณทราบก่อนเกี่ยวกับระยะเวลาตามสมควรของการยุติหรือการระงับโดยมีเงื่อนไขว่า หากเราเชื่อตามสมควรว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ เราอาจยุติหรือระงับคุณทันที เมื่อมีการยุติหรือการระงับแล้ว สิทธิของคุณที่จะใช้บริการจะสิ้นสุดลงทันที และเราอาจปิดใช้งานหรือลบชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และบัญชีของคุณ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ และไม่มีข้อผูกพันที่จะจัดให้มีการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวอีกต่อไป ข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะยังคงอยู่ต่อไปเมื่อข้อตกลงนี้หมดอายุหรือสิ้นสุดลง

19. กฎหมายที่ใช้บังคบและเขตอำนาจตามกฎหมาย

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และจะถูกตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมายและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด บทกฎหมาย การฉ้อโกง การแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และรวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจจำเพาะของศาลที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และคุณสละสิทธิ์การขอคัดค้านเรื่องเขตอำนาจ สถานที่ หรือเวทีอภิปรายที่ไม่สะดวกต่อศาลดังกล่าว

20. การกรอง

ความคุ้มครองด้วยการควบคุมโดยผู้ปกครอง (เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์) มีวางจำหน่ายทั่วไป ซึ่งอาจช่วยคุณในการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ ข้อมูลที่ระบุผู้ให้บริการปัจจุบันของความคุ้มครองดังกล่าว (ซึ่งเราไม่ได้ให้การรับรอง) มีอยู่ใน https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

21. ข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ โปรดไปที่ลิงก์ที่ (“หน้าติดต่อเรา”)

22. ข้อเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่มีอยู่บนบริการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณอาจส่งจดหมายถึงเราทางไปรษณีย์และขอให้เราลบหรือบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว โปรดระบุเอกลักษณ์และตำแหน่งที่ตั้งโดยละเอียดของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่ามีผู้ยื่นหนังสือบอกกล่าวการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อคุณโดยไม่ถูกต้อง คุณอาจส่งหนังสือบอกกล่าวโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราได้ โดยที่หนังสือบอกกล่าวและหนังสือบอกกล่าวโต้แย้งจะต้องส่งถึงเราตามหน้าติดต่อเรา สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากการติดต่อเราผ่านทางหน้าติดต่อเราแล้ว สามารถติดต่อตัวแทนของบริษัทสำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act หรือ DMCA) เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:

Trademark Law Department
Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933

นอกจากนี้ยังอาจใช้ที่อยู่นี้เพื่อติดต่อเราเกี่ยวกับข้อเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือคุณอาจติดต่อเราผ่านทางหน้าติดต่อเรา

23. การควบคุมการส่งออก

บริการอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ เราจะไม่จัดให้มีบริการพร้อมใช้งานแก่คุณทั้ง ๆ ที่ทราบหากคุณได้และคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้ (ก) อาศัยอยู่ในหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือเป็นพลเมืองของประเทศใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การห้ามค้าขายหรือมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ (ปัจจุบันคือคิวบา อิหร่าน ซูดาน ซีเรีย และภูมิภาคไครเมียของยูเครน) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้ที่ http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) หรือ (ข) มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ใช้ขั้นปลายที่ถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ (ตัวอย่างเช่น รวมถึงบัญชี “ประเทศห้ามส่งออกที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals)” ซึ่งมีอยู่ที่ http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx)

24. ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความที่ปรากฏบนบริการที่เกี่ยวข้องกับเรา บริษัทในเครือของเรา หรือคณะผู้บริหารของเราและของพวกเขา และซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์ เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นเพียงการคาดการณ์ และเหตุการณ์ในอนาคตที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ได้อธิบายไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยภายนอกและความเสี่ยงต่าง ๆ ส่งผลต่อการดำเนินงาน ตลาด ผลิตภัณฑ์ บริการ และราคาของเรา ปัจจัยและความเสี่ยงเหล่านี้มีอธิบายไว้ในรายงานประจำปีฉบับปัจจุบันของเราที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และในเอกสารอื่น ๆ ที่เรายื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. คุณสามารถเข้าถึงเอกสารล่าสุดของเราที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ SEC EDGAR ที่ www.sec.gov หรือคุณอาจขอรับเอกสารเหล่านี้ได้โดยตรงจากเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราขอปฏิเสธข้อผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ที่จะปรับให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหรือข้อความอื่นใดที่ปรากฏบนบริการ

25. ข้อกำหนดที่สำคัญอื่น ๆ

ข้อตกลงนี้ไม่ได้และจะไม่ถูกตีความเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างคุณกับเราในรูปของการเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน นายจ้าง-ลูกจ้าง การเป็นตัวแทน หรือผู้ให้สัมปทาน-ผู้ได้รับสัมปทาน ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 15, 16 และ 25 ไม่มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หากพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกส่วนออกจากข้อตกลงนี้ได้และจะไม่ส่งผลต่อความสมเหตุสมผลและความสามารถในการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือใด ๆ คุณไม่อาจมอบหมาย ถ่ายโอน หรืออนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิหรือข้อผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อน ส่วนเราอาจมอบหมาย ถ่ายโอน หรืออนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิหรือข้อผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดของเราภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ ไม่มีการสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการฝ่าฝืนหรือการผิดนัดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์จากการฝ่าฝืนหรือการผิดนัดใด ๆ ที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือในภายหลัง หัวเรื่อง คำอธิบายภาพ หรือชื่อหัวข้อใด ๆ ที่อยู่ในที่นี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้นิยามหรืออธิบายหัวข้อหรือบทบัญญัติใด ๆ คำศัพท์ทั้งหมดที่นิยามในรูปเอกพจน์จะมีความหมายเหมือนกับเมื่อใช้ในรูปพหูพจน์ตามความเหมาะสมและเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้คำว่า “ซึ่งรวมถึง” หรือรูปแบบต่าง ๆ ของคำนี้ในข้อตกลงนี้จะถูกตีความราวกับว่าตามด้วยวลี “โดยไม่จำกัดเพียง” ข้อตกลงนี้ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ และในกรณีที่ไม่มีการฉ้อโกง จะแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจใด ๆ และทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่มีมาก่อนหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญดังกล่าว หนังสือบอกกล่าวถึงคุณ (ซึ่งรวมถึงหนังสือบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้) อาจทำได้ผ่านการประกาศไปยังบริการหรือทางอีเมล (ซึ่งในแต่ละกรณีรวมถึงผ่านลิงก์) หรือทางไปรษณีย์ธรรมดา เวอร์ชันที่พิมพ์ออกมาของข้อตกลงนี้และหนังสือบอกกล่าวใด ๆ ที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัดในการพิจารณาคดีของศาลหรือการบริหารโดยอิงจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นครั้งแรกและเก็บรักษาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดก็ตามในการทำให้ข้อผูกพันใด ๆ บรรลุผล อันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

© Janssen Asia Pacific แผนกหนึ่งของ Johnson & Johnson International (Singapore) Pte. Ltd. 2562 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สงวนลิขสิทธิ์

Hello! Sorry Janla is not available right now.

We are working on making your next experience with Janla easier to use than ever before. We will back within a few hours and hope to see you then.

All the latest neuroscience news and publications curated just for you

Macbook-gray

Events and education to share knowledge, latest research and insights

NexusMockup

All accessible to you when you want it and on the device you prefer

iosdevices