Terms Of Use Vietnamese

Điều khoản dịch vụ

Click here to view JANLA Terms of Service in English

Vui lòng đọc cẩn thận Điều khoản Dịch vụ (“Thỏa thuận” này). Bằng cách nhấp hoặc gõ vào “OK” hoặc “Đồng ý” (hoặc một từ tương tự) liên quan đến Thỏa thuận, quý vị đồng ý với Thỏa thuận này. Chúng tôi khuyến nghị rằng quý vị nên in một bản Thỏa thuận này để tham chiếu trong tương lai. Chúng tôi có quyền điều chỉnh, như được nêu dưới đây.

Thỏa thuận này giữa quý vị và Janssen Asia Pacific, một bộ phận của Johnson & Johnson International (Singapore) Pte. Ltd. (“Công ty” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) liên quan đến việc sử dụng trang web của Janssen Neuroscience Learning Alliance (“JANLA”) tại [www.JANLA.net] (“Trang web”) hoặc ứng dụng phần mềm di động có liên quan đến những gì mà quý vị truy cập theo Thỏa thuận này (“Ứng dụng”) (được gọi chung là “Dịch vụ”).

Nếu quý vị không sẵn sàng chấp thuận các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, chúng tôi yêu cầu quý vị không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, đăng tải hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào lên đó hoặc đặt bất kỳ thứ gì từ đó. Vui lòng xem xét Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại(“Chính sách Bảo mật”) để biết thêm chi tiết về thông tin mà chúng tôi thu thập cũng như cách thức mà chúng tôi sử dụng chúng.

Trang web này được dự định và chỉ định cho các chuyên gia y tế tại Châu Á Thái Bình Dương (Úc, New Zealand, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippine, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam). Quý vị xác nhận rằng quý vị đủ tuổi hợp pháp để ký kết Thỏa thuận này.

Nếu quý vị sử dụng Dịch vụ thay mặt cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ tổ chức nào nơi quý vị làm việc, quý vị đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này thay mặt cho chính quý vị và tổ chức đó và quý vị xác nhận rằng quý vị có thẩm quyền hợp pháp để ràng buộc tổ chức đó với Thỏa thuận này. Tham chiếu tới “quý vị” và “của quý vị” trong Thỏa thuận này tham chiếu tới cả quý vị và tổ chức đó.

1. Quyền điều chỉnh.

Chúng tôi có thể điều chỉnh Thỏa thuận này theo từng thời điểm (vì bất kỳ lý do nào, như thay đổi về chức năng hoặc dịch vụ mà Trang web này cung cấp hoặc phản ánh một thay đổi về pháp luật) bằng cách gửi thông báo cho quý vị về điều chỉnh đó bằng các phương tiện thích hợp (ví dụ: một cửa sổ bật lên) và bằng cách cung cấp sẵn một Thỏa thuận điều chỉnh thông qua Dịch vụ và bằng cách quý vị đồng ý với Thỏa thuận đó. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ không áp dụng với tranh chấp giữa quý vị và chúng tôi phát sinh trước ngày chúng tôi đăng tải Thỏa thuận sửa đổi cấu thành điều chỉnh đó hoặc thông báo cho quý vị về các điều chỉnh đó bằng cách khác. Bằng cách nhấp hoặc gõ vào “OK” hoặc “Đồng ý” (hoặc một từ tương tự) liên quan đến Thỏa thuận này sẽ cấu thành việc quý vị chấp thuận các điều chỉnh đó. Chú giải “Lần cập nhật cuối” ở trên cho thấy lần cuối cùng Thỏa thuận này được cập nhật.

Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, tại mọi thời điểm và không phát sinh trách nhiệm nào, chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc tạm dừng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ (ví dụ: phản ánh điều chỉnh về các luật có liên quan, bảo vệ an ninh Dịch vụ hoặc thực hiện các điều chỉnh hoặc cải tiến kỹ thuật hợp lý, điều chỉnh dịch vụ và các chức năng mà Trang web cung cấp); tính phí, sửa đổi hoặc từ bỏ các khoản phí cần thiết để sử dụng Dịch vụ nếu cần thiết một cách hợp lý; hoặc tạo cơ hội cho một số hoặc toàn bộ người dùng theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm cách thông báo hợp lý cho quý vị về (i) bất kỳ điều chỉnh nào có ảnh hưởng bất lợi đến việc sử dụng Dịch vụ của quý vị về tổng thể; và (ii) bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào về phí dịch vụ của chúng tôi.

2. Khước từ thông tin.

Thông tin bao gồm bất kỳ tư vấn hoặc khuyến nghị nào được cung cấp như một phần của Dịch vụ chỉ nhằm các mục đích giáo dục và thông tin. Thông tin này không được xem là tư vấn y khoa hoặc chăm sóc sức khỏe được sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị y khoa cho bất kỳ vấn đề cá nhân nào. Thông tin này không nhằm thay thế cho tư vấn và Dịch vụ chuyên môn từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện hiểu rõ tình trạng cụ thể của quý vị. Luôn tìm kiếm tư vấn từ bác sĩ của quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện liên quan đến bất kỳ tình trạng y tế nào và trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động điều trị nào. Việc sử dụng Dịch vụ của quý vị phải tuân thủ các khước từ trách nhiệm và xin đình chỉ thủ tục tố tụng xuất hiện trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào liên quan trực tiếp đến việc quý vị hành động hoặc không hành động dựa trên thông tin hoặc tài liệu khác được cung cấp như một phần của Dịch vụ. Trong khi chúng tôi nỗ lực bảo đảm rằng thông tin mà dịch vụ cung cấp là chính xác, đầy đủ, cập nhật và phù hợp theo các luật có liên quan (ví dụ: Luật Quảng cáo và Ghi nhãn Công bằng, Luật Dược phẩm, v.v.) tại Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến tính chính xác, tính đầy đủ hoặc cập nhật của thông tin được cung cấp như một phần của Dịch vụ.

3. Thông tin được gửi thông qua Dịch vụ.

Việc quý vị nộp thông tin thông qua Dịch vụ được điều chỉnh theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

4. Các vấn đề tài phán.

Dịch vụ có thể không phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại một số khu vực tài phán. Quý vị phải tự chịu rủi ro cho bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào và quý vị phải tuân thủ toàn bộ các luật, quy tắc và quy định áp dụng khi làm như vậy. Chúng tôi có thể hạn chế tính khả dụng của toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ tại mọi thời điểm đối với bất kỳ người hoặc khu vực địa lý nào mà chúng tôi có toàn quyền lựa chọn vì những lý do hợp lệ (ví dụ: để tuân thủ các luật và yêu cầu quy định có liên quan, để bảo vệ an ninh của Dịch vụ hoặc thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật).

5. Việc sử dụng được chấp nhận và Quy tắc đạo đức.

Quý vị không được:

Đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ bất kỳ tài liệu nào mà có thể: (a) đe dọa, quấy rối, hạ thấp, ghét, hăm dọa hoặc không tôn trọng quyền và phẩm giá của những người khác; (b) nói xấu, bôi nhọ hoặc gian lận; (c) tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc các tính chất khác có thể bị phản đối; hoặc (d) được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền công bố hoặc bảo mật hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác, mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu hiện hành.

Đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua hoặc có liên quan đến Dịch vụ bất kỳ virut, sâu, ngựa thành Troy, trứng Phục sinh, bom hẹn giờ, phần mềm gián điệp hoặc các mã máy tính khác, tệp hoặc chương trình có hại, xâm nhập hoặc nhằm mục đích phá hoại hoặc chiếm quyền điều hành hoặc giám sát việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào (gọi chung là “Virut”).

Việc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm việc sử dụng cho các mục đích thương mại của quý vị hoặc bất kỳ mục đích thương mại nào có lợi cho quý vị dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích gian lận hoặc bất hợp pháp nào.

Thu thập thông tin về người sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả qua kỹ thuật đảo ngược.

Can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng được sử dụng để cung cấp Dịch vụ, bao gồm tấn công hoặc phá hoại bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu hoặc chính sách nào của các máy chủ hoặc mạng đó.

Hạn chế hoặc cấp cho bất kỳ người nào sử dụng Dịch vụ.

Sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh, bán, cho thuê, cho mượn, chia sẻ thời gian, phân phối hoặc khai thác bất kỳ phần nào (hoặc bất kỳ việc sử dụng) Dịch vụ nào trừ khi được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản.

Đảo ngược, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Dịch vụ, trừ khi các hạn chế này bị cấm rõ ràng theo luật hiện hành.

Loại bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác khỏi Dịch vụ.

Kết hợp bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản.

Tải và lưu trữ nội dung của Dịch vụ một cách có hệ thống.

Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web hoặc các thiết bị thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, “thu thập,” “khai thác dữ liệu” hoặc các hình thức sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản. Bất chấp những điều nêu trên và tuân thủ các hướng dẫn trong tệp robots.txt trong thư mục gốc của Dịch vụ, chúng tôi cấp cho các nhà vận hành giấy phép công cụ tìm kiếm công khai để sử dụng các trình thu thập dữ liệu để sao chép các tài liệu từ Dịch vụ chỉ nhằm mục đích (và chỉ trong phạm vi cần thiết) để cung cấp công khai, các chỉ mục có thể tìm kiếm của các tài liệu đó, nhưng không phải bộ nhớ đệm hoặc kho lưu trữ của các tài liệu đó. Chúng tôi có toàn quyền thu hồi giấy phép đó trong cả các trường hợp thông thường và cụ thể tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước.

Quý vị phải chịu trách nhiệm mua, duy trì và thanh toán cho toàn bộ các phần cứng, dịch vụ viễn thông và dịch vụ khác cần thiết cho việc sử dụng Dịch vụ.

6. Truyền thông điện tử.

Thông tin được trao đổi như một phần của Dịch vụ có thể tạo thành một hoạt động truyền thông điện tử. Khi quý vị liên hệ với chúng tôi thông qua Dịch vụ hoặc thông qua các phương tiện điện tử khác, như email, điều đó có nghĩa là quý vị đang liên hệ với chúng tôi qua hình thức điện tử. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ qua hình thức điện tử, tuân thủ luật bảo mật và chống thư rác của địa phương và các hoạt động liên hệ, cũng như các thông báo, tiết lộ, thỏa thuận và các hình thức thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho quý vị qua hình thức điện tử tương đương với các liên hệ bằng văn bản và phải có cùng hiệu lực và giá trị thi hành như thể chúng được lập thành văn bản và được ký bởi bên gửi thông tin liên lạc.

7. Đăng ký.

Quý vị phải là một Chuyên gia y tế để đăng ký và sử dụng Dịch vụ. Do đó, quý vị cần đánh dấu vào “Tôi là Chuyên gia y tế” và quý vị cần nhập thông tin và xác nhận danh tính của quý vị là Chuyên gia y tế trong quá trình đăng ký. Chúng tôi có thể từ chối hoặc yêu cầu quý vị thay đổi bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin nào khác mà quý vị cung cấp trong quá trình đăng ký. Tên người dùng và mật khẩu của quý vị chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của quý vị. Quý vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm duy trì tính bảo mật thông tin đăng nhập của quý vị và hạn chế truy cập trên thiết bị di động, máy tính và các phương tiện truy cập Dịch vụ khác của quý vị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng thông tin đăng nhập nào do quý vị không thể bảo mật. Quý vị chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hoạt động phát sinh trong tài khoản của quý vị, cho dù quý vị có biết hoặc không biết về các hoạt động đó. Quý vị phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép thông tin đăng nhập hoặc tài khoản nào mà quý vị biết được. Chúng tôi khuyến nghị rằng trong phạm vi quý vị truy cập Dịch vụ thông qua một thiết bị di động, quý vị phải đặt mật khẩu để bảo vệ thiết bị đó.

Quý vị đồng ý rằng bất kỳ thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi là hiện hành, chính xác và hoàn chỉnh và rằng quý vị giữ thông tin cập nhật bằng cách thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi có toàn quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào tại bất kỳ thời điểm nào mà không hạn chế ở việc không tuân thủ Thỏa thuận này, bất kỳ gian lận, lạm dụng hoặc cam kết sai mà quý vị hoặc bất kỳ người nào sử dụng tài khoản của quý vị có thể thực hiện đối với chúng tôi.

8. Hồ sơ và diễn đàn.

Quý vị có thể được phép cung cấp thông tin nhất định (được gọi là một “Tài liệu nộp”) liên quan đến Dịch vụ, bao gồm các trang hồ sơ hoặc các tính năng tương tác. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không phải chịu trách nhiệm về các Tài liệu nộp, việc sử dụng hoặc lạm dụng của các bên thứ ba đối với các Tài liệu nộp hoặc tương tác của quý vị với những người dùng khác. Người dùng phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các hành động của mình. Nếu quý vị chọn công khai thông tin cá nhân hoặc thông tin khác của mình thông qua Dịch vụ, quý vị phải chịu hoàn toàn rủi ro.

Quý vị xác nhận rằng bất kỳ diễn đàn nào có chứa các ý kiến và quan điểm của những người dùng khác. Quý vị xác nhận thêm rằng chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ Tài liệu nộp nào trên Trang web. Quý vị hiểu và đồng ý rằng các Tài liệu nộp thuộc trách nhiệm duy nhất của người đăng Tài liệu nộp đó. Quý vị hiểu và đồng ý rằng quý vị sẽ đánh giá và chịu toàn bộ các rủi ro có liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Tài liệu nộp nào, bao gồm việc dựa trên tính chính xác, tính đầy đủ và tính hữu ích của các Tài liệu nộp đó.

9. Quyền sử dụng các Tài liệu nộp của Chúng tôi.

Không có quy định nào trong Thỏa thuận này chuyển bất kỳ quyền sở hữu nào trong các Tài liệu nộp và “Phản hồi” của quý vị, là bất kỳ ý kiến, đề xuất hoặc khuyến nghị nào của quý vị. Đối với mỗi Tài liệu nộp/Phản hồi, theo các luật hiện hành, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý rõ ràng, bắt buộc của quý vị, để quý vị cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, đã thanh toán đầy đủ, không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng và có thể cấp phép lại đầy đủ (thông qua nhiều cấp), mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để sao chép, phân phối, thực hiện và hiển thị (công khai hoặc các hình thức khác), tạo sản phẩm phái sinh, thay đổi, chỉnh sửa, lưu trữ, sử dụng, phân tích và khai thác Tài liệu nộp/Phản hồi đó và liên hệ với quý vị về Tài liệu nộp/Phản hồi của quý vị ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện lưu trữ nào hiện đã biết hoặc sau này được phát triển và cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm mục đích khuyến mại, như các lời chứng thực và quảng cáo).

Sau khi có được sự đồng ý rõ ràng từ quý vị, chúng tôi có thể tự do sử dụng các ý kiến, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ thuật có chứa trong hoặc phái sinh từ Tài liệu nộp/Phản hồi của quý vị cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm. Do dó, vui lòng không nộp hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu nào mà quý vị muốn bảo mật hoặc quý vị muốn nhận được thù lao từ đó. Quý vị không được phép khiếu nại chúng tôi liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng Tài liệu nộp/Phản hồi. Khi quý vị gửi Tài liệu nộp/Phản hồi, quý vị hiểu rằng chúng tôi sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ sử dụng, hiển thị và công khai tên, ảnh, chân dung, giọng nói, màn biểu diễn, tiểu sử và/hoặc tuyênbố, trên toàn thế giới, tồn tại vĩnh viễn trên Dịch vụ và trên bất kỳ trang web liên kết hoặc kế tục hoặc các kênh mạng xã hội mà chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi sở hữu và vận hành. Nếu chúng tôi sử dụng bất kỳ quyền nào trong các quyền này, quý vị hiểu và đồng ý rằng quý vị sẽ không nhận được thù lao, thanh toán, thông báo hoặc tín dụng nào hoặc quý vị sẽ không có quyền phê duyệt về cách thức sử dụng chúng.

Quý vị cũng đồng ý rằng khi chúng tôi có được sự đồng ý rõ ràng từ quý vị, Phản hồi sẽ không được bảo mật và việc cung cấp phản hồi của quý vị là miễn phí, tự nguyện, không hạn chế và không đặt chúng tôi dưới bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến Phản hồi đó.

Quý vị xác nhận rằng (a) quý vị có tất cả các quyền cần thiết để cấp giấy phép theo mục này, (b) Tài liệu nộp của quý vị là hoàn chỉnh và chính xác và (c) Tài liệu nộp của quý vị và việc quý vị cung cấp chúng cho chúng tôi là không có gian lận hoặc vi phạm bất kỳ luật áp dụng hoặc quyền nào của bên thứ ba. Quý vị từ bỏ không thu hồi (và đồng ý cho chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động hoặc xóa bỏ nào liên quan đến các Tài liệu nộp và các tài liệu kèm theo có thể không nhất quán với) bất kỳ “quyền nhân thân” hoặc bất kỳ quyền nào khác liên quan đến việc công nhận quyền tác giả hoặc tính toàn vẹn của các tài liệu liên quan đến Tài liệu nộp mà quý vị có thể có theo luật hiện hành.

Chúng tôi có thể ấn định một dung lượng lưu trữ tối đa đối với Tài liệu nộp trên Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý vị có thể gánh chịu do việc xóa hoặc không thể lưu trữ các tin nhắn, trao đổi hoặc Tài liệu nộp liên quan đến việc duy trì dung lượng lưu trữ tối đa.

10. Giám sát việc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) giám sát, đánh giá, thay đổi hoặc loại bỏ Tài liệu nộp sau khi chúng xuất hiện trên Dịch vụ hoặc phân tích việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của quý vị. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của quý vị, các tình huống xoay quanh việc truyền Tài liệu nộp, và thông tin cá nhân liên quan đến người dùng cung cấp các Tài liệu nộp đó, trong trường hợp theo luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của tòa án, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác, hoặc theo Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

11. Quyền sử dụng Dịch vụ của quý vị.

Quý vị xác nhận rằng toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm Trang web và Ứng dụng thuộc về chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi. Quý vị không có quyền trong hoặc đối với Dịch vụ ngoài quyền truy cập theo Thỏa thuận này. Theo sự tuân thủ của quý vị và chỉ trong thời hạn của Thỏa thuận này: (a) quý vị có thể xem bản sao của Trang web trên bất kỳ một thiết bị nào, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của quý vị; (b) chúng tôi cho phép quý vị trên cơ sở hạn chế, không độc quyền, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lại để cài đặt và sử dụng Ứng dụng trên một thiết bị mà quý vị sở hữu hoặc kiểm soát chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại của quý vị. Ứng dụng này được cấp phép (không được bán) cho quý vị. Nếu quý vị không tuân thủ Thỏa thuận này, quý vị phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức và xóa Ứng dụng khỏi thiết bị. Quý vị chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và bảo vệ thích hợp thiết bị của mình.

12. Quyền sở hữu của Công ty.

Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi sở hữu Dịch vụ mà được bảo vệ bởi quyền sở hữu và pháp luật, bao gồm tên thương hiệu, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và các lô-gô kèm theo. Toàn bộ tên thương hiệu, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và các lô-gô kèm theo (được gọi chung là “Nhãn”) trên Dịch vụ mà chúng tôi không sở hữu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Quý vị không được sử dụng các Nhãn của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải là của chúng tôi hoặc có thể gây nhầm lẫn theo bất kỳ cách thức nào. Không có thứ gì bao gồm trong Dịch vụ được hiểu là cấp bất kỳ quyền nào để sử dụng bất kỳ Nhãn nào mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu.

13. Tài liệu của Bên thứ ba; các liên kết.

Dịch vụ có thể cho phép truy cập thông tin, sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu khác của bên thứ ba, bao gồm Tài liệu nộp (được gọi chung là “Tài liệu của Bên thứ ba”), và bao gồm bất kỳ truy cập nào qua các liên kết. Chúng tôi không kiểm soát, xác nhận hoặc không chịu trách nhiệm về bất kỳ Tài liệu của Bên thứ ba nào. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát Tài liệu của Bên thứ ba và chúng tôi có thể khóa hoặc vô hiệu việc truy cập Tài liệu của Bên thứ ba tại bất kỳ thời điểm nào. Việc truy cập và sử dụng Tài liệu của Bên thứ ba của quý vị hoàn toàn thuộc rủi ro của quý vị và phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung áp dụng cho các tài liệu đó.

14. Điều khoản bổ sung.

Các điều khoản bổ sung có thể điều chỉnh các tính năng hoặc nội dung nhất định của Dịch vụ, như khuyến mại, rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, thi đấu và bốc thăm trúng thưởng. Khi quý vị sử dụng một phần Dịch vụ phải tuân thủ các điều khoản bổ sung, (i) chúng tôi sẽ gửi thông báo trước cho quý vị rằng các điều khoản bổ sung có thể áp dụng đối với quý vị, và (ii) quý vị chỉ được sử dụng Dịch vụ nếu quý vị đồng ý. Bằng cách tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong khuôn khổ Dịch vụ được điều chỉnh theo điều khoản bổ sung, như rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, thi đấu hoặc bốc thăm trúng thưởng với các Quy tắc chính thức, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ tuân thủ các điều khoản bổ sung này bên cạnh Thỏa thuận này.

15. Khước từ các bảo đảm.

Trong phạm vi đầy đủ nhất mà luật hiện hành cho phép và trong trường hợp không phải do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi, Dịch vụ được cung cấp cho quý vị trên cơ sở “nguyên trạng”, “tại chỗ” và “có sẵn”, mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, cho dù được nêu rõ, ám chỉ hoặc theo luật định.

Chúng tôi khước từ toàn bộ các bảo đảm liên quan đến Dịch vụ trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, bao gồm các bảo đảm về tính khả mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm và thuộc quyền sở hữu trong trường hợp không phải do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi.

Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành và tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào áp dụng cho việc sử dụng Tài liệu của Bên thứ ba theo quy định tại Mục ‎13, Tài liệu của Bên thứ ba được cung cấp cho quý vị trên cơ sở “nguyên trạng”, “tại chỗ” và “có sẵn”, mà không có bất kỳ bảo đảm nào, cho dù được nêu rõ hoặc ám chỉ trong trường hợp không phải do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi.

Không hạn chế tính tổng quát của các điều nêu trên, trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành và trong trường hợp không phải do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi, chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào rằng Dịch vụ sẽ an toàn, rằng bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc biện pháp an ninh nào khác mà quý vị có thể sử dụng hoặc cho phép những người khác sử dụng liên quan đến Dịch vụ sẽ ngăn cản việc truy cập trái phép vào tài khoản dịch vụ hoặc thông tin có liên quan của quý vị, hoặc tài khoản dịch vụ hoặc thông tin có liên quan của quý vị không bị truy cập hoặc lạm dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Toàn bộ các khước từ Thỏa thuận này dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm mục này và các mục khác trong Thỏa thuận này) được lập vì lợi ích của cả công ty, các công ty liên kết, các cổ đông, người nắm giữ cổ phiếu, giám đốc, cán bộ, nhân viên, công ty liên kết, đại lý, đại diện, người cấp phép, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, những người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của họ (được gọi chung là “Các Bên Doanh Nghiệp”).

Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để cố gắng duy trì sự đúng hạn, tính nhất quán và an ninh của Dịch vụ, chúng tôi không thể bảo đảm rằng Dịch vụ hiện đang hoặc sẽ được cập nhật, hoàn chỉnh, chính xác hoặc an toàn và việc truy cập chúng sẽ không bị gián đoạn. Dịch vụ có thể bao gồm thông tin không chính xác, lỗi và tài liệu mâu thuẫn với Thỏa thuận này. Ngoài ra, các bên thứ ba có thể thực hiện chỉnh sửa trái phép đối với Dịch vụ. Nếu quý vị phát hiện được bất kỳ thay đổi nào như vậy, hãy cho chúng tôi biết bằng cách truy cập trang Liên hệ với chúng tôi (xem Mục ‎21 dưới đây) và cung cấp mô tả về thay đổi đó và địa điểm của Dịch vụ.

16. Giới hạn trách nhiệm.

Không có quy định nào trong Thỏa thuận này hạn chế, loại trừ, điều chỉnh hoặc hỗ trợ hạn chế, loại trừ hoặc thay đổi quyền bắt buộc của người dùng theo luật hiện hành.

Liên quan đến bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm nào không thể loại trừ theo luật hiện hành, trong phạm vi đầy đủ nhất mà luật hiện hành cho phép và trong trường hợp không phải do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi được hạn chế (theo tùy chọn của chúng tôi) để cung cấp lại hoặc hoàn lại chi phí của phần Dịch vụ có liên quan, miễn là chúng tôi có lý do hợp lý để làm như vậy.

Trong phạm vi đầy đủ nhất mà luật hiện hành cho phép và trong trường hợp không phải do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi: (a) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả gián tiếp, ngẫu nhiên, phát sinh, đặc biệt, làm gương hoặc trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào hoặc các tổn thất mà chúng tôi hoặc quý vị không thể dự báo trước tại thời điểm quý vị đồng ý với Thỏa thuận này, trong trường hợp phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, và theo bất kỳ hợp đồng, sai lầm cố ý (bao gồm sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc các lý lẽ khác (gọi chung là “Tổn thất gián tiếp”). Tổn thất hoặc thiệt hại có thể dự báo trước nếu chắc chắn rằng nó sẽ xuất hiện hoặc quý vị và chúng tôi biết rằng nó sẽ xảy ra tại thời điểm ký hợp đồng.

Không hạn chế ở những điều nêu trên và trong trường hợp không phải do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các Tổn thất gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào do quý vị sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ hoặc từ bất kỳ Sản phẩm hoặc Tài liệu của Bên thứ ba, bao gồm bất kỳ Virut nào có thể được truyền.

Các Bên Doanh Nghiệp không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm của chúng tôi đối với quý vị trong trường hợp việc làm đó là không hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm đối với trường hợp tử vong hoặc chấn thương do sơ suất của chúng tôi, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, sơ suất không thể tha thứ hoặc hành vi cố ý, gian lận hoặc cam kết gian lận.

Nếu chúng tôi có lý do hợp lý, trong trách nhiệm tổng hợp lớn nhất của chúng tôi đối với các tổn thất, thiệt hại và nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan tới Dịch vụ hoặc Thỏa thuận này, cho dù theo hợp đồng, sai lầm cố ý (bao gồm sơ suất) hoặc các hình thức khác, sẽ không vượt quá bất kỳ khoản tiền nào lớn hơn giữa (a) tổng giá trị, nếu có mà quý vị thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ; và (b) 10 đô la Singapore (SGD 10).

Toàn bộ giới hạn trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào theo Thỏa thuận này (bao gồm mục này và các mục khác trong Thỏa thuận này) được lập vì lợi ích của cả Công ty và các Bên doanh nghiệp.

17. Khiếu nại của các Bên thứ ba.

Nếu chúng tôi bị kiện bởi một bên thứ ba do quý vị vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, trong phạm vi tối đa luật pháp cho phép, quý vị phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ pháp lý, tổn thất, phán quyết, phân xử, tổn thất, chi phí, phí tổn và lệ phí (bao gồm phí luật sư) phát sinh cho các Bên doanh nghiệp.

18. Chấm dứt.

Quý vị có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và chấm dứt Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm dừng việc sử dụng Dịch vụ của quý vị nếu quý vị không tuân thủ Thỏa thuận này, tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận hoặc lừa đảo nào, hoặc nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào sử dụng tài khoản của quý vị để đưa ra bất kỳ cam kết sai nào đối với chúng tôi. Trong các tình huống hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông báo trước trong khoảng thời gian hợp lý về việc chấm dứt hoặc tạm dừng, miễn là chúng tôi tin tưởng hợp lý rằng quý vị đã vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này, chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm dừng ngay lập tức. Sau khi chấm dứt hoặc tạm dừng, quyền sử dụng Dịch vụ của quý vị sẽ dừng ngay lập tức và chúng tôi có quyền, nhưng không có trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để vô hiệu hoặc xóa ngay tên người dùng, mật khẩu, tài khoản và toàn bộ các tài liệu kèm theo, và không có nghĩa vụ cung cấp truy cập thêm vào các tài liệu đó. Nghĩa vụ của quý vị theo Thỏa thuận này sẽ tiếp tục tồn tại sau khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt.

19. Luật điều chỉnh; khu vực tài phán.

Trừ khi luật hiện hành có quy định khác, Thỏa thuận này được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của Singapore, mà không cần xét tới các quy tắc về xung đột pháp luật và bất chấp địa điểm của quý vị. Toàn bộ các tranh chấp phát sinh giữa quý vị và chúng tôi từ hoặc liên quan đến Dịch vụ trong Thỏa thuận này, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cố ý, quy chế, gian lận, cam kết sai hoặc bất kỳ lý lẽ pháp lý khác và bao gồm các tranh chấp và khiếu nại ngoài hợp đồng sẽ thuộc quyền tài phán độc quyền của các tòa án tại Singapore và quý vị từ bỏ bất kỳ phản đối nào về quyền tài phán, địa điểm hoặc nơi xét xử không thuận tiện đối với các tòa án như vậy.

20. Lọc.

Các biện pháp bảo vệ kiểm soát của phụ huynh (như phần cứng, phần mềm máy tính và Dịch vụ lọc) có sẵn trên thị trường có thể hỗ trợ quý vị hạn chế truy cập vào tài liệu có thể độc hại hoặc không phù hợp cho trẻ vị thành niên. Thông tin xác định nhà cung cấp hiện tại của các biện pháp bảo vệ đó (mà chúng tôi không xác nhận) có sẵn tại https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

21. Thông tin hoặc khiếu nại.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dịch vụ, vui lòng ghé thăm liên kết (“Trang Liên hệ với Chúng tôi”).

22. Khiếu nại vi phạm bản quyền.

Nếu quý vị tin rằng các tài liệu được cung cấp trên Dịch vụ vi phạm bản quyền của quý vị, quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi loại bỏ hoặc khóa quyền truy cập vào tài liệu đó. Vui lòng nêu chính xác danh tính và vị trí của tài liệu vi phạm bị cáo buộc. Nếu quý vị tin rằng có ai đó đã nộp sai một thông báo về vi phạm bản quyền đối với quý vị, quý vị có thể gửi cho chúng tôi thông báo phản bác. Các thông báo và thông báo phản bác phải được gửi đến chúng tôi theo Trang Liên hệ với chúng tôi. Ở Hoa kỳ, ngoài việc liên hệ với chúng tôi thông qua Trang Liên hệ với Chúng tôi, Đại lý của Công ty đối với các khiếu nại liên quan đến Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) có thể được gửi bằng văn bản tới địa chỉ sau đây:

Phòng luật Nhãn hiệu
Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ này để khiếu nại về vi phạm bản quyền tại các khu vực tài phán ngoài Hoa Kỳ hoặc quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Trang Liên hệ với Chúng tôi.

23. Kiểm soát xuất khẩu.

Dịch vụ có thể phải tuân thủ theo các hạn chế kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ không cố ý cung cấp Dịch vụ cho quý vị nếu quý vị không xác nhận rằng quý vị hiện đang không (a) sinh sống tại, hoặc là cư dân hoặc công dân của bất kỳ quốc gia nào bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc trừng phạt thương mại (hiện tại là Cuba, Iran, Sudan, Syria và khu vực Crimea của Ukraine) (vui lòng truy cập http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx để biết thêm thông tin về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ); hoặc về (b) bất kỳ danh sách nào của chính phủ Hoa Kỳ về người dùng cuối bị hạn chế (ví dụ: bao gồm Danh sách "Công dân được chỉ định đặc biệt" có sẵn tại http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx).

24. Tuyên bố nhận định tương lai.

Các tuyên bố xuất hiện trên Dịch vụ liên quan đến chúng tôi, các công ty liên kết của chúng tôi và ban quản trị của họ và các tuyên bố không phải là dữ liệu lịch sử là “Các tuyên bố nhận định tương lai.” Các Tuyên bố nhận định tương lai chỉ là các dự đoán và các sự kiện trong tương lai có thể khác đáng kể với những gì được thảo luận trong bất kỳ Tuyên bố nhận định tương lai nào. Các yếu tố bên ngoài thay đổi và các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động, thị trường, sản phẩm, dịch vụ và giá cả của chúng tôi. Các yếu tố và rủi ro được mô tả trong tuyên bố thường niên hiện tại của chúng tôi được nộp lên SEC và các hồ sơ khác mà chúng tôi lập lại SEC. Quý vị có thể truy cập các hồ sơ gần nhất của chúng tôi trên SEC thông qua hệ thống SEC EDGAR tại www.sec.gov, hoặc quý vị có thể lấy các hồ sơ này miễn phí trực tiếp từ chúng tôi. Chúng tôi khước từ mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm để cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ Tuyên bố nhận định tương lai hoặc tuyên bố nào khác xuất hiện trên Dịch vụ.

25. Các điều khoản quan trọng khác.

Thỏa thuận này không và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ nào như một công ty hợp danh, liên doanh, người sử dụng lao động-người lao động, đại lý hoặc bên nhượng quyền-bên được nhượng quyền giữa quý vị và chúng tôi. Thỏa thuận này là giữa quý vị và chúng tôi. Ngoại trừ quy định tại các Mục ‎15, 16 và 25, không người nào khác có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào, điều khoản đó sẽ được xem là bị tách rời khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản còn lại. Quý vị không được phép chuyển giao, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của quý vị theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản. Chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc toàn bộ các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này mà không có bất kỳ hạn chế nào. Việc một trong hai bên từ bỏ bất kỳ vi phạm nào theo Thỏa thuận này sẽ không được xem là từ bỏ các vi phạm trước hoặc sau đó. Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề mục nào trong đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không xác định hoặc giải thích bất kỳ mục hoặc điều khoản nào. Toàn bộ các từ chỉ số ít cũng có cùng ý nghĩa như các từ chỉ số nhiều khi thích hợp và trừ khi được quy định khác. Việc sử dụng từ “bao gồm” hoặc các biến thể trong Thỏa thuận này phải được hiểu là theo sau bởi cụm từ “không hạn chế”. Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào hợp thành trong đây là toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và chúng tôi liên quan đến chủ thể của Thỏa thuận này và trong trường hợp không có gian lận, sẽ thay thế bất kỳ và toàn bộ các thỏa thuận hoặc ghi nhớ bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó hoặc tạm thời giữa quý vị và chúng tôi liên quan đến chủ thể đó. Các thông báo cho quý vị (bao gồm thông báo về điều chỉnh đối với Thỏa thuận này) phải được lập thông qua việc đăng lên Dịch vụ hoặc qua email (bao gồm các trường hợp thông qua đường dẫn) hoặc bằng thư thông thường. Không có bất kỳ hạn chế nào, bản in của Thỏa thuận này và bất kỳ thông báo nào dưới dạng điện tử phải được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng pháp lý hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này trong cùng phạm vi và tuân thủ các điều kiện như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo ban đầu và lưu trữ dưới dạng in. Không bên nào phải chịu trách nhiệm về việc không thể hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào do nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của bên đó.

Cập nhật lần cuối: [Ngày 2 tháng 1 năm 2023]

© Janssen Asia Pacific, một bộ phận của Johnson & Johnson International (Singapore) Pte. Ltd. 2020-2023 trừ khi được lưu ý khác đi. Bảo lưu mọi quyền.

Hello! Sorry Janla is not available right now.

We are working on making your next experience with Janla easier to use than ever before. We will back within a few hours and hope to see you then.

All the latest neuroscience news and publications curated just for you

Macbook-gray

Events and education to share knowledge, latest research and insights

NexusMockup

All accessible to you when you want it and on the device you prefer

iosdevices